Fakta om vitt snus och e-cigaretter

Faktum är att 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Den stora majoriteten debuter ligger mellan 13-16 år för både cigaretter, e-cigaretter och snus. Det innebär också att risken för att fastna i ett livsfarligt beroende är hög under en relativt kort period i livet. Det visar novusundersökningen 2021:1 Unga behöver en tobaksfri skoltid gjord av A Non Smoking Generation.

Deras senaste rapport 2022:1 Den nya Generationen Nikotinister visar att tobaksindustrins strategier har lyckats med att locka in ungdomar i ett skadligt nikotinberoende. Till exempel svarar 6 av 10 ungdomar att en trolig anledning att börja med nya nikotinprodukter är att ”de verkar mindre farliga”. Fler än var fjärde ungdom svarar också att de ofta ser tobaks- och nikotinreklam. 44 % av ungdomarna svarar även att lockande smaker är en bidragande orsak till att testa nya tobaks- och nikotinprodukter.

När tobaksindustrin lanserade e-cigaretter och vitt snus som ”tobaksfria” lyckades de kringgå tobakslagen, och har sedan dess kunnat rikta sig direkt till unga genom smaktillsatser, produktdesign och reklam i sociala medier via influencers. Sommaren 2022 infördes hårdare regler för nya nikotinprodukter, såsom åldersgräns och måttfull marknadsföring, men fortfarande är det fritt fram för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. Något som forskning visar ligger bakom ökat nikotinbruk bland minderåriga.

>> Novusundersökning 2021:1 Unga behöver en tobaksfri skoltid 

>> Novusundersökning 2022:1 Den nya generationen nikotinister

Du lockas kanske av bilden av att det verkar ofarligt och att det smakar gott? Men det du kanske inte vet är att du lätt fastnar i ett långt nikotinberoende som innebär allvarliga hälsorisker. För nikotin är liksom tobaksrök skadligt för kroppen – visste du det?

  • Nikotinet bygger om din hjärna: din ungdomshjärna är extra känslig. Experimentell forskning av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, visar att nikotin inte enbart är starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverka områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.
  • Nikotin kan ge ökad kärlstyvhet: Utöver nikotinets negativa effekter på hjärnan visar forskning av Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet - vilket är förknippat med ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt.
  • E-cigaretter försämrar hälsan - Forskning gjord av Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, visar att e-cigaretter i stor utsträckning används av personer som redan röker vanliga cigaretter. Denna forskning indikerar att e-cigarettanvändning generellt inte hjälper personer att sluta röka, utan leder oftare till ett blandbruk där rökvanan bevaras eller kanske till och med förstärks. En annan upptäckt från samma studier är att sådant blandbruk har ett starkare samband med luftvägssymtom jämfört med bruk av enbart en av produkterna. En rökare som börjar använda e-cigaretter i hopp om att minska hälsoskadorna från cigaretter kan då istället riskera att försämra sin hälsa.
  • E-cigaretter ökar risken för luftvägsinflammationer: Alla e-cigaretter, med eller utan nikotin, innebär risker för hälsan. Oavsett nikotinmängd tillsätts ofta olika smakämnen i e-vätskorna som kan skada luftvägarna vid inandning. Sådana smakämnen kan vara godkända som tillsatser i livsmedel - och därmed säkra att äta - men när vätskan hettas upp och förångas bildas nya föreningar och giftiga ämnen, såsom formaldehyd, acetaldehyd och akrolein, som kan orsaka cellskador i munhåla och lungor, samt öka risken för luftvägsinflammationer

>> Nikotin - därför är det farligare än du tror

Nikotin är ett gift som utvinns ur tobaksplantan och som är starkt beroendeframkallande. Det används i insektsmedel och tobaks- och nikotinprodukter som till exempel e-cigaretter, brunt och vitt snus samt cigaretter. Nya nikotinprodukter marknadsförs som ”tobaksfria” och framställs ofta som ett bättre alternativ till cigaretter, men faktum är att de ofta innehåller högre doser nikotin än både cigaretter och brunt snus, vilket gör beroendet än starkare. Frågan är – är nikotin helt ofarligt? Knappast. Nikotin är liksom tobaksrök skadligt för kroppen – mer om det längre ner.

Du kanske har valt att snusa vitt snus framför brunt för att det verkar mindre farligt och att det är ”tobaksfritt”, för då borde det inte vara negativt för miljön, eller? Sorry, eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan bidrar du ändå till alla de negativa konsekvenser som tobaksodling leder till, till exempel regnskogsskövling, barnarbete samt förgiftning av vatten och odlingsmark. Få vet om detta. I en Novusundersökning från 2021 svarade endast 4 % av vuxna och 6 % av unga att de visste att nikotin framställs av tobak, och få kände till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete.

Hur kan det vita snuset då få kallas tobaksfritt? Jo, man har rensat bort de bruna bladresterna och ersatt dem med ljusa växtfibrer. Detta gör att produkterna får kallas för "tobaksfria" och undgå tobakslagen.

Det vita snuset marknadsförs också ofta som en hjälp för att sluta snusa. Det motbevisar dock forskning och statistik. Till exempel visar en Novusundersökning som Hjärt-Lungfonden gjorde 2021 att 70 % av dem som snusar det vita snuset i åldern 16-39 inte ersatt annat tobaksbruk med det vita snuset. De nikotindebuterar alltså med det vita snuset och riskerar i och med det att fastna i ett livslångt beroende eftersom det ofta innehåller mycket högre mängder nikotin än det bruna konventionella snuset. 

>> Frågor och svar om nikotinprodukter och nikotinets hälsoeffekter

Eftersom nikotin är ett gift har det en kraftig påverkan på kroppen och din ungdomshjärna är extra känslig. Experimentell forskning av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, visar att nikotin inte enbart är starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverka områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.

>> Kort film om hur nikotinet bygger om hjärnan av Louise Adermark, docent i neurobiologi

Du lockas kanske av bilden av att det verkar ofarligt och att det smakar gott? Men det du kanske inte vet är att du lätt fastnar i ett långt nikotinberoende som innebär allvarliga hälsorisker.

Novusundersökningen från 2021 visar också att både unga och vuxna saknar kunskap om nikotinets effekter på hjärnan. 21 % av unga visste att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, och 13 % visste att det kan ge inlärningssvårigheter. Motsvarande siffror för vuxna var endast 8 % respektive 6 %.

Vad vet du om nikotin egentligen?

>> Nikotin - därför är det farligare än du tror
>> Novusundersökning 2021:1 Unga behöver en tobaksfri skoltid 

E-cigaretter (elektriska cigaretter)/Vejp

E-cigaretter innehåller inte tobak utan istället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast höga doser nikotin - som kommer från tobaksplantan. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen. E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mindre skadligt alternativ till traditionell cigarrettrökning och som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen. Samtidigt visar forskning att e-cigaretten är en inkörsport till tobaksrökning för unga, med tanke på de ofta höga nikotinhalterna de innehåller. Dessutom saknas tillförlitlig forskning som visar att den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt då användning av e-cigaretter ofta leder till ett växelbruk av traditionella cigaretter och e-cigaretter.

Smaksättningen av e-cigaretter ger intrycket av att det bara är vattenånga och smak i dessa produkter. I själva verket består de av höga mängder nikotin som är starkt beroendeframkallande och som innebär flera allvarliga hälsorisker.

>> E-cigarettanvändning och hälsoeffekter i befolkningen - föreläsning av Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap
>> 5 saker som du behöver veta om e-cigaretter